Hoe Leesrijk Brussel jonge Brusselaars leert lezen

Lezen is plezant!

Leesrijk Brussel moedigt kinderen aan om te lezen in de vrije tijd én op school, omdat ze het zelf willen en voor het plezier. Met kleine stappen wekken we de interesse voor lezen op: we lezen voor, vertellen, spelen, lezen beelden (in boeken maar ook op straat), maken zelf verhalen en schrijven, tekenen … Zo nemen we ook kinderen en jongeren mee die thuis niet met boeken en lezen in aanraking komen. Door eenvoudige spelletjes leren we de kinderen de wereld van boeken en bibliotheken kennen. Bijvoorbeeld met een puzzel, een boekendans of een digitaal vragenspel.

© Lander Loeckx

Bibliotheken en scholen werken samen

42 Nederlandstalige scholen en 14 bibliotheken in Brussel doen al mee. Leeskansen op school en in de vrije tijd versterken elkaar. In elke school stelt een kerngroep een actieplan rond lezen op, samen met de bibliotheek. We zoeken partners en verdiepen bestaande samenwerkingen. We evalueren de bestaande methodieken van de Brusselse bibliotheken en vullen die aan met nieuwe spelvormen om het lezen in vrije tijd te bevorderen. Ook trainen we leerkrachten in de methodiek van het samenlezen en wijzen we hen op het belang van leesmotivatie. We ondersteunen hen met boekenpakketten, de inrichting van klasbibs en specifieke projecten in de klas.
 

Lezen in de klas

In het project ‘Het Bovenste Beste Boek’ begeleiden auteurs van kinderboeken klassen in het lager onderwijs om zelf een boek te maken. ‘Op Brusselse Leest’, een blog van de bibliotheken, inspireert leerkrachten om creatief met boeken te werken. En posters met een actie om stickers te verzamelen, maken lezen zichtbaar. Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen workshops volgen: slam poetry, strip, theater, zelf schrijven … met onder meer Lisette Ma Ne en Bibi Van Lieshout.

Leesvaardigheid verhogen

Recente internationale studies tonen aan dat scholieren niet goed begrijpend kunnen lezen. Zowel bij de 15- als bij de 10-jarigen neemt de leesvaardigheid af. Dat is nochtans belangrijk om aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Niet goed kunnen lezen heeft gevolgen voor werkgelegenheid, huisvesting, gezondheid, welzijn. Via Leesrijk Brussel willen we de leesvaardigheid van Brusselse leerlingen verhogen, met bijzondere aandacht voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben of die in kansarmoede opgroeien.

Het project Leesrijk Brussel kadert binnen de 'Lezen op school'-projecten van de Vlaamse Gemeenschap. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) ondersteunen dit project van september 2020 tot augustus 2022.

© Lies Engelen