Stadspiratie: 1.130 ideeën voor Brussel

Stadspiratie, dat is inspiratie van en voor de stad. In 2020 bundelden we onze plannen voor de komende jaren in ons ‘meerjarenplan 2021-2025’. Die plannen komen niet van de VGC, maar van u, de Brusselaar. Participatie is meebouwen aan de samenleving. U engageert zich als burger of als organisatie en denkt actief mee na over wat er met Brussel moet gebeuren. Uw ideeën inspireren ons beleid.

Samen stad maken, hoe gaat dat?

Eind januari 2020 toetsten we ons plan van aanpak voor Stadspiratie af bij 130 professionals en vrijwilligers uit het brede N(ederlandstalige)-netwerk tijdens twee grote workshops. Krijgen we met onze werkvormen de Brusselaars aan het praten en kunnen we hen laten meedenken? Stellen we de juiste vragen? Met die feedback herwerkten we de vragen en pasten we de werkvormen aan. 

In februari startte de ideeënfase: Brusselaars konden ideeën indienen via een postkaart of via de drietalige website www.stadspiratie.be. Op evenementen of tijdens workshops brachten we Brusselaars samen om tot ideeën te komen. Maar door de coronacrisis moesten we die aanpak bijsturen: het traject ging digitaal verder. Dankzij de gerichte inspanningen van verenigingen verzamelden we ook input van doelgroepen die we minder gemakkelijk bereiken via internet. Het enthousiasme was groot: ondanks de lockdown kregen we maar liefst 1.130 ideeën voor de stad!

Stadspiratie heeft mijn kijk op Brussel veranderd. Het is fijn dat er naar ons geluisterd wordt en dat onze stem ertoe doet. Het is niet vanzelfsprekend dat je als burger mee het beleid kan beïnvloeden. Laat staan als nieuwkomer.
Hatice Merve Kiraç, nieuwkomer/studente

Lees hoe Hatice en Tina Stadspiratie ervaarden.

© Boris Vermeersch

Over die ideeën gingen organisaties en Brusselaars met elkaar in gesprek tijdens online workshops in juli 2020. Zo kwamen we tot concrete beleidsvoorstellen. Die namen we op in het meerjarenplan. Stadspiratie stopt hier niet: de komende jaren houden we u op de hoogte over hoe we  het meerjarenplan uitvoeren en de voorstellen realiseren. We blijven participatief werken en u betrekken bij ons beleid. Zo blijven we samen stad maken.

Stadspiratie laat zien dat burgers en verenigingen heel veel zelf kunnen realiseren. De VGC kan die initiatieven ondersteunen. Uit veel ideeën spreekt de aandacht voor zwakkeren in Brussel. U bent bezorgd over kwetsbare mensen en groepen. U wilt van Brussel een betere plek voor iedereen maken. Uit de 1.130 ideeën kwamen voorstellen voor zes thema’s om aan te werken. Die vindt u ook terug in de doelstellingen van het meerjarenplan

 Uw stadspirerende ideeën in zes thema's

 • Maak Brussel duurzaam en leefbaar
  U droomt van een propere en duurzame stad waarin het aangenaam leven is. U stelt voor om meer groene plekjes en ruimte voor water in de stad te maken. Die staan open voor iedereen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Afval en water op een duurzame manier beheren is belangrijk voor u. U vraagt om Brusselaars te stimuleren om ook zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor een leefbare en duurzame stad, door bijvoorbeeld samen met de buren te composteren of spullen te repareren.
   

 • Samen doen = samen maken 
  Door samen te doen, komen mensen ook tot samen maken. Samen cultuur en kunst creëren, sport, dans, wijk- en straatfeesten, etentjes. Buurtwerking en buurtactiviteiten zijn belangrijk voor Brussel: grootschalig én kleinschalig, met verschillende culturen en generaties. U waardeert de inzet van vrijwilligers. En u verwacht duidelijke actie van de VGC en het N-netwerk om Brusselaars te blijven betrekken bij het beleid en bij initiatieven. 
   

 • Geef kinderen ruimte om op te groeien 
  Brussel heeft vooral veilige, kindvriendelijke infrastructuur nodig, zoals klimpiramides, rolschaatsparcours, zwembaden en binnenspeeltuinen. Opvang en vrijetijdsactiviteiten moeten toegankelijk en betaalbaar zijn, zeker voor kinderen met een beperking. U vraagt meer speel- en ontmoetingsplaatsen en naschoolse activiteiten, en een duidelijk overzicht daarvan.
   

 • Laat alle Brusselaars leren 
  U vraagt om kinderen en hun ouders goed te ondersteunen, met aandacht voor hun thuissituatie. Extra begeleiding door zorgleerkrachten, logopedie, huistaakbegeleiding, financiële steun voor uitstappen, aangepaste infrastructuur … U vraagt genoeg schoolcapaciteit. Digitalisering en leren buiten de school vindt u ook belangrijk, niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Zij moeten ook hun talenten kunnen ontwikkelen.
   
 • Stimuleer meertaligheid en Nederlands 
  Verschillende talen kunnen spreken is een troef, zeker op de arbeidsmarkt. Met conversatiebanken of taalbuddy’s kunt u talen oefenen. Gezamenlijke initiatieven voor Franstaligen en Nederlandstaligen kunnen het belang van meertaligheid onderstrepen. De voordelen van meertaligheid moeten meer aandacht krijgen. Het Nederlands blijft een belangrijke taal in Brussel. Kinderen en volwassenen hun eigen taal laten spreken en tegelijk goed Nederlands leren kan en moet gestimuleerd worden.
   
 • Verbind de Brusselaars 
  Centraal staan duidelijke, toegankelijke informatie en communicatie om Brusselaars te verbinden. U wilt alle informatie over Brussel graag op één overzichtelijk, toegankelijk en meertalig onlineplatform. Maar ook infopunten en persoonlijk contact vereenvoudigen de communicatie.

We kregen ook nogal wat ideeën over Brussel als mobiele, ondernemende of woonstad. Dat zijn geen bevoegdheidsdomeinen van de VGC. Die ideeën geven we door aan de bevoegde overheden. 

Meer weten? Lees het eindrapport van Stadspiratie.

Lees ook

Nieuwkomers op zoek naar Stadspiratie voor Brussel
© Boris Vermeersch

Nieuwkomers op zoek naar Stadspiratie voor Brussel

Het participatietraject Stadspiratie oogstte 1.130 ideeën voor Brussel. Tina Smout van het Agentschap Integratie en Inburgering ging in de lessen maatschappelijke oriëntatie op zoek naar frisse voorstellen. Hatice Merve Kiraç was een van de nieuwkomers die mee reflecteerden over het Brussel van de toekomst.
Plannen voor Brussel
© Sophie Nuytten

Plannen voor Brussel

Samen met haar vele partners maakte de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in het coronajaar 2020 mee het verschil. Onze maatschappelijke rol werd meer dan ooit duidelijk. In dit jaarverslag leest u hoe we dat deden.
Ronde van Brussel: scholen aan het woord
© Christian Smits

Ronde van Brussel: scholen aan het woord

Hoe zien Brusselse schoolteams de toekomst voor het Nederlandstalig onderwijs? We vroegen het hen zelf! Uit gesprekken met maar liefst achttien scholen kwamen een heleboel ideeën en bruikbare tips naar voren.
Staycation: vakantie in eigen stad
Drie kinderen spelen met een ton en tuinslangen waar water uitkomt.
© Kenzo Van Cotthem

Staycation: vakantie in eigen stad

De zomer van 2020 zag er voor velen anders dan anders uit. Meer Brusselaars bleven thuis. Daarom riep de VGC organisaties op om u een fantastische ‘staycation’, vakantie in eigen stad, te bezorgen.